OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Integritetspolicy GDPR

Olseröds Elektriska Distributionsförening (elnät) med dotterbolaget Olseröds Energi AB (elhandel) vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter fr.o.m. 2018-05-25. Detta med anledning av att Personuppgiftslagen, PUL, då istället ersätts av GDPR, General Data Protection Regulation, inom hela EU.

Elnätsföretaget/Elhandelsföretaget är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

Elnätsföretaget/Elhandelsföretaget samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Elnätsföretaget/Elhandelsföretaget.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Elnätsföretaget/Elhandelsföretaget för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter.
Denna behandling är nödvändig för Elnätsföretagets/Elhandelsföretaget berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter/tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
Elnätsföretaget/Elhandelsföretaget kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Elnätsföretaget/Elhandelsföretaget har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.
Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Elnätsföretaget/Elhandelsföretaget. Konsumenten kan även begära rättelse.
Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.