OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Grävinstruktioner

2018-03-05

Grävbestämmelser elledningar

Allmänt

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära Olseröds Elektriskas kablar och elanläggningar.
Ledningarna försörjer många kunder med ström. Det är mycket viktigt, ibland livsviktigt, att ledningarna inte skadas och resulterar i strömavbrott. Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad ledning som livsfarlig att beröra.

Förläggningsdjup

Kablar för lågspänning (400 volt), högspänning upp till 22 kV (22 000 volt) och signaländamål (för till exempel övervakning) ligger på ett djup av 0,45 meter eller mer.
Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av kablar.

Före arbetet

Olseröds Elektriska utskickade kartunderlag anger ungefärlig ledningssträckning.
Olseröds Elektriska utför kostnadsfri kabelutsättning på kablar tillhörande Olseröds Elektriska.

Vid grävning

Vid grävning intill Olseröds Elektriskas kablar och luftledningar gäller nedanstående villkor.

1. Kablar
Vid allt markarbete närmare än 1 m skall handgrävning tillämpas från aktuella kablar.
Olseröds Elektriskas representant anger i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas, i vilken utsträckning handgrävning måste ske och om kabeln måste göras spänningslös. Aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet avgör om och när detta kan ske.

2. Belysningsstolpar och master
Vid grävning djupare än 0,5 m och närmare än 2 m från belysningsstolpar och master måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.

3. Horisontell jordborrning
För att undvika att kablar skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuellt förekommande kablar först kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas eller på annat lämpligt sätt.

4. Vertikal jordborrning
Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 m från en kabel utan att den friläggs före arbetet påbörjas.

5. Friläggning
Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken.

6. Rör för kablar
Olseröds Elektriska förlägger ofta rör för framtida behov. Om ett rör eller en rörsträng skadas vid grävarbete ska Olseröds Elektriska kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd.

7. Handgrävning
Handgrävning måste ske 1 m eller närmare markerad kabelutsättning. Vid djupa schakt kan i vissa fall maskinschaktning tillåtas under kablarna.
Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.

8. Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning
Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av, luftledning, ska överenskommelse träffas med Olseröds Elektriska om nödvändiga åtgärder.
Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:

  • 2 m sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 volt).
  • 4 m i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 22 000 volt.

Ansvar

Om Olseröds Elektriskas kablar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta Olseröds Elektriska med de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan samt av behovet påkallade mätningar på kabeln efter utförd reparation. I allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader som tredje man drabbats av på grund av strömavbrott kan bli aktuella.